ECHTSCHEIDINGCHECK

Geachte rechtzoekende in verband met scheiding,


Hiermee biedt MOOlenaar Advocatenkantoor u een eerste checklist bij scheiden.

ECHTSCHEIDINGCHECK  De werkelijke wil om van echt te scheiden

Vanzelfsprekend. Het is een vergaande stap. Bezint eer ge begint. De Wet heeft sinds begin jaren 70 van de 20e eeuw nog maar een algemene rechtsgrond voor echtscheiding: Duurzame ontwrichting van het huwelijk. Wanneer tenminste 1 partij dit stelt, wordt het door de rechter aangenomen (feitelijk zeer zeldzame bijzonderheden daargelaten). Er is dus geen sprake van enige bewijslevering voor de te stellen 'duurzame ontwrichting'. Alleen bij scheidende paren met minderjarige kinderen is de rechter geïnteresseerd in enig inzicht in de feitelijke situatie (ouderschapsplan).

www echtscheidingcheck nl  Ouderschapsplan

Scheidende ouders moeten aangaande de verdere opvoeding en verzorging van hun gezamenlijke minderjarige kinderen samen goede praktische afspraken maken over hun verblijfadres, de omgang, uitwisseling van informatie, financiën, etc.
Zie de onderstaande website van Moolenaar Advocatenkantoor voor het model ouderschapsplan waarin u uw afspraken kunt verwerken.

www echtscheidingcheck nl  Alimentatie

Onderhoudsbijdragen voor minderjarig(e) kind(eren) en eventueel de ex-partner. Voor kind heeft wettelijke prioriteit.
De wettelijke criteria zijn: behoefte, behoeftigheid bij de ene partij en draagkracht bij de andere.
Partijen kunnen de te betalen onderhoudsbijdragen zelfstandig bepalen, met behulp van de vele internet informatie van instanties, zoals op o.a. Nibud en LBIO en Rechtspraak.nl.
Hulp door de echtscheidingsadvocaat kan desgevraagd uiteraard ook.

De meeste partijen komen er onderling uit: maandbedrag(en) of sluiten alimentatie al dan niet definitief uit.
Limiteren qua totale duur ('looptijd') is een contractuele optie.
Uitsluiten van alimentatie (afstand van recht) kan geschieden door een schriftelijk nihilbeding.
Dat kan alleen bij partneralimentatie, want bij kinderalimentatie is een nihilbeding wettelijk nietig.
Het is wel mogelijk dat de onderhoudsplichtige ouder wegens gebrek aan draagkracht geen alimentatie verschuldigd is, zolang de draagkracht ontoereikend is. Het is raadzaam dat duidelijk vast te leggen.

www echtscheidingcheck nl  Vermogensdeling.

Primair moet het correcte uitgangspunt van scheiding en deling worden vastgesteld:

algehele gemeenschap van goederen volgens de Wet (standaard), met gevolg: boedelmenging,

of:

huwelijkse voorwaarden (afwijking van de algehele huwelijksgoederengemeenschap): voor of tijdens huwelijk reeds opgesteld bij notariële akte.

www echtscheidingcheck nl  Contractsvrijheid

Contractsvrijheid tussen de scheidende partijen ten aanzien van de gevolgen van hun scheiden, staat vanaf de start van hun scheidingstraject voorop. Het staat hen dus vrij de vermogensdeling samen te regelen zoals zij onderling redelijk en billijk achten. Maar bedenk daarbij wel dat er bij bevoordeling fiscale gevolgen kunnen zijn (belastbaar als schenking of afkoop onderhoudsverplichting). Het beste blijft een sluitende integrale samenhangende regeling welke huwelijksvermogensrechtelijk en financieel in balans is. Fiscaal is daar uiteraard door de fiscus geen speld tussen te krijgen qua schenkbelasting of aanmerken als afkoop van alimentatie. Indien het echter (nog) niet sluitend wordt gecontracteerd, dan kan het risico van heffing in die gevallen waarin de vermogensbevoordeling niet al te zeer in het oog springt (en waardeschatting ruime marge heeft) worden verminderd door bepaalde clausulering in het scheidingsconvenant. Maar dat gebeurt zonder absolute garantie. Volkomen zekerheid kan men immers uitsluitend hebben wanneer de fiscus verzocht wordt de bevoordelingsregeling uitdrukkelijk goed te keuren.

www echtscheidingcheck nl  Peildatum

Dit is de datum (of data) die men samen in acht zal nemen voor de bepaling van de omvang en waarde van het met elkaar te verdelen vermogen. Dit kan per vermogensbestanddeel variëren (feiten).
Sinds de wetswijziging van 01 januari 2012 is de wettelijke (standaard) peildatum voor de bepaling van de omvang en waardering van de vermogensbestanddelen de dag van indiening van het echtscheidingsverzoekschrift ter griffie van de rechtbank. In principe eindigt dan de opbouw van gezamenlijk vermogen, en wordt de ("boekhoudkundige") streep getrokken. De praktijk is weerbarstiger, denk bijvoorbeeld aan een nog te verkopen gezamenlijke koopwoning.

www echtscheidingcheck nl  Woning

Vaak een van de meest beladen onderwerpen bij scheiden (met minderjarige kinderen en alimentatie).
In de crisistijd vormt dit een extra lastige puzzel. Het internet staat vol informatie over de woningmarkt.
Op deze plaats wordt dus volstaan met het advies eerst zoveel mogelijk kosteloze, publieke informatie in te winnen.

Een goede plaats om te starten is bijvoorbeeld de website van Vereniging Eigen Huis over verkopen en hypotheekrenteaftrek, en Rijksoverheid, en zie de website van de Belastingdienst voor informatie over aspecten als hypotheekrenteaftrek bij scheiding en restschuld.
Tevens betrekt u uiteraard, als u die heeft, uw NHG (Nationale Hypotheek Garantie) in uw situatie.

Voor uw concrete persoonlijke situatie in geval van koopwoning zult u met al die voorkennis z.s.m. een hypotheek/financieel adviseur moeten raadplegen. Dat zal men doen voor of tijdens het echtscheidingstraject, maar kan desgewenst ook na de formele juridische echtscheiding.

De opties voor de echtelijke gezamenlijke koopwoning zijn:

- uitkoop door de ene echtgenoot van de ander (met bijbehorende onderlinge afrekening)
- gezamenlijke verkoop
- de woning nog onverdeeld aanhouden tot een beslissingsmoment in de toekomst: voor bepaalde of onbepaalde tijd

De opties voor de echtelijke huurwoning zijn:

- een van beiden verkrijgt na de echtscheiding het exclusieve huurrecht
- samen de huur opzeggen en beiden verhuizen
- samen na de echtscheiding de huur voortzetten als samenwonende ex-echtgenoten

www echtscheidingcheck nl  Strikt persoonsgebonden zaken en privé-vermogen

Zaken in persoonlijk gebruik of met speciale verknochtheid aan 1 persoon, zoals kleding, sieraden, boeken, foto's, persoonlijke documenten. Desgewenst legt u die vast in een bewijslijst, op een zelfde wijze als de te verdelen gezamenlijke inboedel. Een zodanige lijst kan desgewenst gehecht worden aan het scheidingsconvenant. Formele toebedeling ervan aan de betrokken persoon. Meestal wordt door de scheidende partijen afgezien van onderlinge waardeverrekening van die zaken.
Privé-vermogen is overigens dat vermogen dat door huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden of verkrijging onder speciale uitsluitingsclausule (zie ook hierna onder erfenis, gift) buiten de gemeenschap met de ander (echtgenoot, partner) valt. Er valt in principe geen waarde van te verrekenen.

www echtscheidingcheck nl  Inboedelverdeling

Optioneel, d.w.z. desgewenst legt u al deze roerende (losse) zaken benoemd vast in een bewijslijst. U kunt bedingen dat moet worden gedateerd en getekend voor latere feitelijke afgifte/ontvangst om enige onwenselijke latere discussie te voorkomen danwel dan beter oplosbaar te maken. Een zodanige lijst kan desgewenst gehecht worden aan het scheidingsconvenant.

www echtscheidingcheck nl  Dieren

Een dier wordt juridisch als 'vermogen' beschouwd. Aan wie wordt deze als zodanig toebedeeld ?
Nog contact met de ander ? Bijzondere kostenverdeling ? etc.

www echtscheidingcheck nl  Zelfstandig ondernemer en MKB-er

Particulieren en zzp-ers kunnen direct uit de voeten met deze methode, geheel met Moolenaar Advocatenkantoor.
MKB-ondernemers behoeven meestal aandacht van hun accountant. Binnen de door Moolenaar Advocatenkantoor geboden methode kunnen de ondernemer en echtgeno(o)t(e) met de accountant voor de onderneming en verdere financiële behoeften in alle vrijheid tot oplossingen voor die materie komen.

Het ondernemingsvermogen is bij algehele gemeenschap van goederen (dus zonder effectieve uitsluiting krachtens huwelijkse voorwaarden) bij scheiding in principe vatbaar voor (waarde)verdeling.

www echtscheidingcheck nl  Auto, boot, caravan, etc.

Vanzelfsprekend moeten ook daarover verdelingsafspraken worden gemaakt, alsmede eventuele kredieten.

www echtscheidingcheck nl  Waardedragende verzekeringen

Dit kunnen zijn zelfstandige polissen of behorend tot de hypothecaire financiering. Door premie-inleg wordt dan aflossingsvermogen gevormd, welke verdisconteerd wordt in de integrale vermogensverdelingsregeling betreffend de koopwoning. In geval van zelfstandige kapitaalverzekeringen zijn afkopen of premievrij maken de voornaamste opties. Communiceer uw concrete keuzemogelijkheden goed met verzekeraar en/of verzekeringsadviseur.

www echtscheidingcheck nl  Schulden

De hypotheekschuld kreeg reeds hiervoor aandacht bij de koopwoning. Denk op deze plaats aan al uw andere consumptieve kredieten en door wie, hoe en wanneer de schulden verder worden afbetaald. Indien een van beiden de schuld krijgt toebedeeld, vrijwaart deze de ander tegen verdere aansprakelijkheid. Soms zijn crediteurs desgevraagd bereid schulden te splitsen in 2 delen, zodat ieder der ex-echtgenoten een persoonlijk schulddeel overhoudt.

www echtscheidingcheck nl  Bankrekeningen

Alle gezamenlijke en persoonlijke betaalrekeningen inventariseren. Saldi (waarden) betrekken in verdelingsregeling.
De gezamenlijke rekeningen worden door de echtgenoten gewoonlijk opgeheven, of gewijzigd in een persoonlijke rekening van 1 partij, met medewerking door de andere.

www echtscheidingcheck nl  Spaartegoeden, beleggingen, effecten

Alle gezamenlijke en persoonlijke spaar- en beleggingsrekeningen inventariseren, alsmede anderszins beleggingen.
Alle waarden te betrekken in de verdelingsregeling. Hetzelfde principe als bij de bankrekeningen.

www echtscheidingcheck nl  Fiscale aspecten

Correcte fiscale afrekening van de huwelijkse periode.

www echtscheidingcheck nl  Bijzondere werknemerstegoeden, anders dan pensioen

Zoals eventuele gratificaties en in loondienst gespaarde tegoeden: de opgebouwde waarden in principe met elkaar te verdelen (in geval van algehele gemeenschap van goederen).

www echtscheidingcheck nl  Extra woning/recreatiewoning

Waarden en praktische aspecten te betrekken in de verdelingsregeling. Hetzelfde principe als bij de andere vermogensbestanddelen.

www echtscheidingcheck nl  Erfenis, erfrecht

Waarden en praktische aspecten te betrekken in de verdelingsregeling. Hetzelfde principe als bij de andere vermogensbestanddelen, met dien verstande dat door ieder van de partijen goed moet worden gecontroleerd of er zaken of rechten zijn die verkregen zijn onder zogeheten 'uitsluitingsclausule'.
In dat geval is privé-vermogen gevormd buiten de gemeenschap van goederen met de echtgenoot.
Er is ook dan nog contractsvrijheid, maar wees goed bedacht en waakzaam.

www echtscheidingcheck nl  Giften

Zoals schenking. Waarden en praktische aspecten te betrekken in de verdelingsregeling.
Hetzelfde principe als bij de andere vermogensbestanddelen.

www echtscheidingcheck nl  Eventueel overig vermogen

Restpost. Hetzelfde principe als bij de andere vermogensbestanddelen.

www echtscheidingcheck nl  Gewone verzekeringen van de huishouding

WA, ziektekosten, inboedel, etc. Bij kinderen: Let uiteraard op dat deze goed verzekerd blijven na de echtscheiding, en dat beide ouders over polisbewijs beschikken.

www echtscheidingcheck nl  Pensioen en overige oudedagsvoorzieningen

Pensioenrechten: U dient volledig overzicht te verzamelen van al de opgebouwde pensioenrechten.
Tevens inventariseert u uw eventuele speciale oudedagsvoorzieningen, zoals lijfrentepolis of FOR, en betrekt de waardeverdeling en praktische aspecten in uw algehele verdelingsregeling.

www echtscheidingcheck nl  Echtscheidingsadvocaat

De echtscheidingsadvocaat behartigt het juridisch kader: de ordentelijke behandeling in de zin van scheidingsdocumenten (convenant, ouderschapsplan, echtscheidingsverzoekschrift, akte van berusting) en procedure bij rechtbank, en afsluitend registratie door de gemeente.


www echtscheidingcheck nl  Voor speciale kostenbesparende dienstverlening voor een specifieke doelgroep, bezoek a.u.b.:

(U kunt die website het beste rustig bekijken op een normaal computerscherm voor het overzicht, de vele links naar informatie, en aanvraag)

internetechtscheidingsadvocaat voor de meest doelmatige scheidingsbehandeling op gemeenschappelijk verzoek

Internetechtscheidingsadvocaat.nl voor de meest efficiënte doelmatige internetbehandeling op gemeenschappelijk verzoek.
Een website van Moolenaar Advocatenkantoor


Moolenaar Advocatenkantoor

(bezoek op afspraak)

Starweg 60
1964 PX HEEMSKERK


Postadres

Postbus 172
1900 AD CASTRICUM


Kantoorwebsite

E-mailVoordelig samen scheiden ?
Lees
:

Introductie

Doelgroep

Behandelmethode

Model echtscheidingsconvenant met ouderschapsplan

Model scheidingsconvenant geregistreerd partnerschap met ouderschapsplan

Kosteninformatie

Offerte aanvragen
© 2007 - 2015 RGA Moolenaar Alle rechten voorbehouden